Villkoren uthyrning vagnar

Villkoren uthyrning hästvagnar


Avtalstid:

Kunden som hyr är 18+.

Vagnen skall vara hos kunden i minst 1 månad och max 3 månader, med syftet att prova på körning. Kunden hämtar vagnen hos ägaren eller ägaren ordnar transport. Bokad transport bekostas av kunden.


Uppsägningstid

Uppsägningstiden uppgår till en månad från vardera sida. Kunden håller rättigheten att säga upp avtalet när det inte fungerar med hästen, vagnen och körningen. Ägaren håller rättigheten att säga upp avtalet när kunden bryter mot avtalet.

 

Skötsel/vård

Kunden förbinder sig att sköta/vårda och använda vagnen enligt de anvisningar som skriftligen erhålls från hästägaren, se nästa punkt.

 

Användning

Parterna är överens om att vagnen får användas för följande ändamål:

Privatkörning, tävling.

Vagnen får ej lånas ut eller hyras ut till andra parter än kunden som står på avtalet.

Under avtalstid förbinder sig kunden att ta hjälp av erfarna kuskar på plats för lektioner samt vid att spänna för hästen. Kunden ansvarar för rätt utrustning för hästen, såsom sele.

 

Förvaring

Kunden ser till att vagnen förvaras tort, låst och under tak.

Vagnen ska hållas ren under uthyrningsperiod.

 

Kostnader

Kunden ska under avtalstiden svara för samtliga kostnader såsom evt uppställningsplats, punktering, tappade eller trasiga delar som tillhör vagnen.

Kostnad för hyrning av hästvagnen är 950kr/750kr och maratonsele 150kr per påbörjat månad. Pengar för en betald månad återfås ej vid förtidigt avslut av hyrningsperioden.

 

Ersättning

Vid skada på vagnen som påverkar vagnens funktion och uppstått under uthyrningsperiod har ägaren rätt att kräva ersättning.

 

Försäkring

Det åligger kunden att ha en försäkring som täcker stöld och förstörd vagn.

 

Dokumentation

Vagnens skick dokumenteras av kunden genom fotografering och/eller videofilmning under avtalsperioden och skickas till ägaren. Minst en gång i månaden.

 

Information

Kunden skall skriftligen informera ägaren om händelser och skador vilka kan ha betydelse för vagnens funktion och/eller uthyrningsperiod.

 

Ansvarsfrågor

Ägaren ansvarar att vagnen är 100% tekniskt i ordning när kunden påbörjar hyrnings perioden.

Vid grav skada, som påverkar vagnens funktion eller stöld som uppkommer under avtalsperioden ansvarar kunden. Vid skador på vagnen som kan härledas från tid före avtalsperioden ansvarar ägaren. Vid skada på kunden, kundens häst(ar) eller tredje man som orsakats i samband med körning ansvarar kunden. Hyrning och användning av vagnen sker på kundens egen risk.

För upplåtelsen gäller allmänna skadeståndsregler vilket kan medföra ersättningskrav från ägaren om vagnens skick avsevärt försämrats beroende på försumlighet eller oaktsamhet från kundens sida.

 

Avtalets upphörande

Om ägaren eller kunden i väsentligt avseende bryter mot detta avtal äger den andra parten rätt att omedelbart säga upp avtalet till upphörande utan iakttagande av uppsägningstid.

 

Återlämnande

Vagnen skall återlämnas av kunden till ägaren i samma skick som kunden tagit emot vagnen. Kunden lämnar tillbaka vagnen hos ägaren eller ägaren ordnar transport. Bokad transport bekostas av kunden.
Hyra en hästvagn och testa körning